Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola - starý web > Mateřská škola

Mateřská škola

Zpráva o činnosti mateřské školy
ve školním roce  2010 - 2011

třída MŠ


Obsah:

a)    charakteristika školy


b)    demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku

c)    výchovně vzdělávací proces

d)    údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

e)    údaje o pracovnicích MŠ

f)    oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí

g)    závěry pro práci v příštím roce

a)    charakteristika školy

od 1.1.2006 škola s názvem:
Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
Adresa:                         517 31  Bolehošť 21
Právní forma:                příspěvková organizace
Zřizovatel:                    Obec Bolehošť
Kapacita:                      24 dětí
IZO:                              107 585 448
Provoz MŠ:                    od 6:30hod. do 15:30hod.
Počet tříd:                     1
Počet dětí ve třídě:       24
Počet pedagog. zaměstnanců:         2
Počet nepedagog. zaměstnanců:     1

chodba MŠMŠ Bolehošť je jednotřídní mateřská škola. Je umístěna v přízemí budovy základní školy a její prostorové podmínky tv oří: šatna a sociální zařízení, třída, samostatná ložnice. Součástí MŠ je školní zahrada.

b) demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu škol. roku

Od září bylo zapsáno 24 dětí do MŠ.
Do základní školy odchází 13 dětí:
11 dětí do ZŠ Bolehošť
1 dítě do ZŠ Třebechovice pod Orebem
1 dítě do ZŠ Opočno pod Orlickými horami
Příští školní rok nebude mít žádné dítě odklad škol.docházky. Zápis do MŠ proběhl v měsíci květnu. Bylo přihlášeno 7 dětí, všechny děti byly přijaty.

c)  výchovně vzdělávací proces

Tento školní rok p.učitelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu „Rok dětí v přírodě“.
Vzdělávání bylo uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytly, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představovala didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňoval konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení jsme zakládaly na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.
Omezily jsme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Individuální vzdělávací plán jsme využívaly k rozvoji dítěte s odkladem školní docházky.
V rámci environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty jsme v dětech rozvíjely kladný vztah k přírodě, ke všemu živému, postupně vzbuzovaly v dětech zájem o problém ochrany přírody a tak v nich pěstovaly základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí.

MŠ - chodba s šatnou

Využívaly jsme prostředky:
a.    bezprostřední kontakt s přírodou
b.    vlastní prožitky, zkušenosti
c.     pozorování a poznávání praktickou činností
d.    zapojení všech smyslů
e.    dlouhodobé pozorování
f.     motivace (vyprávění, ukázka předmětů, pomůcek, loutka, živý               
organismus)
Celý školní rok nás provázel skřítek ročního období– Podzimníček, Zimníček, Jarníček, Letníček

Akce v MŠ:

7x divadlo, karneval, výstava dětských knih s možností zakoupení, oslava svátků a narozenin dětí, fotografování, Mikulášská a Vánoční besídka, zdravý životní styl – pitný režim, jóga, dětský aerobik projekt „Poznej a pomoz“, cvičení s overbally, motivované rozcvičky, otužování, vycházky do přírody, Knoflíkový jarmark, loučení se školkou – předání dárků předškolákům,4x koncert, dravci, 2x kouzelnické vystoupení. Poznej svého psa – vzdělávací program

Účast žáků na soutěžích:
Výtvarná soutěž Čím chci být – Zlaté stránky

Akce mimo školu:
Divadlo v Dobrušce, vystoupení dětí v Lipinách na MDD, vystoupení na Mikulášské besídce, Vánoční besídka pro důchodce, návštěva místních podniků (předání přáníček, předvedení vánočního programu, návštěva Fruty, zahradnictví, výlet do Perníkové chaloupky – Kunětická hora
MŠ - umývárna

Akce pro rodiče a děti:
1. Schůzka vedoucí učitelky s rodiči – seznámení se Školním vzdělávacím programem.
2. Vánoční dílna – adventní věnec,(zapichování větviček,sušeného ovoce,keramických ozdob) společné tvoření rodičů s dětmi
3. Vánoční posezení s rodiči – besídka, zpěv koled, cukroví.
4. EKO vycházka – slavnosti lesa
5. Velikonoční dílna – velikonoční zápichy , věnečky -  společné tvoření rodičů s dětmi
6. Knoflíkový jarmark.
Rodiče po celý rok nosili odpadovýmateriál pro tvořivou práci dětí, vyráběli skřítka ročních období, masky na karneval.
třída MŠ

Spolupráce MŠ, ŠD a ZŠ:
Návštěva divadel, fotografování, výlet, návštěva 1. třídy – předškolní děti.
ŠD – pomoc při Karnevalu, výroba dárků, Dětský den, Vánoční besídka – vzájemné předvedení programu

Kontrolní a hospitační činnost byla prováděna podle plánu. Paní učitelka Černohorská bude nadále pomáhat paní učitelce Dubnové.

d) údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

V tomto školním roce 2010 - 2011 nebyla na škole provedena ČŠI.

e) údaje o pracovnících MŠ

v MŠ pracuje:

Alena Černohorská   – vedoucí uči

telka, kvalifikovaná učitelka 100% úvazek
Hana Dubnová          - kvalifikovaná učitelk

a – 77% úvazek
Jana Lodrová            – uklizečka 100 % úvazek na celé škole

Aktivity pracovníků:
Nácvik vánoční besídky: Dubnová, Černohorská
Nácvik vystoupení na MDD: Černohorská , Dubnová
Knoflíkový jarmark: Černohorská
Výlet: Černohorská
Rodičovské schůzky: Seznámení se Školním vzdělávacím programem,  Vánoční dekorace,
Velikonoční dekorace - Černohorská
Vánoční besídka – Černohorská, Dubnová
Eko vycházka - Dubnová
Ostatní akce: Černohorská,  Dubnová


Vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře :

Na pomoc ředitelkám MŠ - Černohorská
Výroba šperků v MŠ - Černohorská

Kurz první pomoci - Dubnová
Rozvoj emoční inteligence v MŠ - Dubnová

f) oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí

Obecní úřad financoval: nákup hraček 3,6 tis.Kč, pomůcek 2,2 tis.Kč,knih 1 tis.Kč, kancelářské potřeby,

úklidové prostředky, dětská lehátka 41 tis.Kč, nábytek pro MŠ 18,5 tis.Kč, pračka 12 tis. Kč.
V tomto školním roce byly provedeny a hrazeny tyto práce:
•    výměna písku
•    drobné truhlářské opravy

OÚ Bolehošť také hradil autobusovou dopravu dětí naší školy na kulturní představení do okolních měst.

Další závady pro příští školní rok:
•    výměna písku v pískovišti
•    výměna oken
•    dokončení obnovy plotu

g) závěry pro práci v příštím rocetřída MŠ

Pedagogičtí pracovníci budou nadále využívat pro svoji práci s dětmi metodiky
(Nakladatelství Portál) a získané poznatky z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.