Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola - starý web > O škole

O škole

Název školy Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
Adresa Bolehošť 21, 517 31 Bolehošť
Ředitel Mgr. Hana Boukalová
Tel / Fax 494627148
Email zs@bolehost.cz
75016222
DIČ CZ 75016222

 

Škola sdružuje:

 

1. Mateřská škola kapacita: 24 dětí IZO: 107 585 448

2. Základní škola kapacita: 36 žáků IZO: 102 390 401

3. Školní družina kapacita: 25 žáků IZO: 117 600 083

4. Školní jídelna kapacita: 60 jídel IZO: 102 866 333

 

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou je malá venkovská škola málotřídního typu, založená v roce 1864. Škola je umístěna ve středu obce, dochází sem děti z Bolehoště, Bolehošťské Lhoty a Lipin.

Je neúplnou základní školou, která směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání dětem v 1. až 5. postupném ročníku. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, školní jídelna a oddělení školní družiny.

Výuka probíhá ve dvou třídách, kde se vyučují současně žáci několika postupných ročníků (přihlédnuto k rovnoměrnému počtu žáků ). Výhodou je, že budova slouží dětem od mateřské školy do konce 5. ročníku základní školy. Po ukončení 5. ročníku většinou žáci přecházejí do Základní školy v Týništi n. Orlicí.

školní zahrada

 

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a jiné podmínky)

Výuka probíhá ve dvou třídách. Učebny jsou prostorné, vhodně uspořádané a podnětně esteticky vyzdobené. Žáci se tak učí v prostředí, které vyhovuje jejich věku a ve kterém se cítí dobře. Na stěnách tříd visí nástěnné výukové obrazy, které slouží jako opora ve výuce. Na části podlahy jsou položeny koberce, na kterých v případě možnosti probíhá výuka. Učitelský sbor má k dispozici sborovnu, kabinet školních pomůcek. Ve třídách jsou parkety. Nábytek je klasický. Židle a lavice jsou v obou třídách nakombinovány tak, aby jejich velikost odpovídala výšce žáků. Postupně jsou lavice vyměňovány za výškově nastavitelné.

Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami.

Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky je škola vybavena kopírovacím strojem, televizí s videem a DVD, CD přehrávači, 5-ti počítači s připojením k internetu, 1 laserovou tiskárnou, 1 inkoustovou tiskárnou se skenerem a kopírkou, dobrým výběrem výukových programů pro žáky 1. stupně. Každý počítač má nainstalovanou čtecí nebo i vypalovací mechaniku. V obou učebnách jsou instalovány interaktivní tabule.

Školní knihovna je rozdělena na učitelskou a žákovskou. Je doplňována vhodnou literaturou dle aktuální nabídky.

Nákup a obnova učebních pomůcek a učebnic probíhá rovnoměrně, fond se stále obnovuje a doplňuje dle potřeb.

Součástí školy je tělocvična a oddělení školní družiny, která využívá prostory tělocvičny.

U školy je školní zahrada vhodná zejména pro pobyt dětí o velké přestávce, ve školní družině a v hodinách tělesné výchovy.

Škola zajišťuje distribuci dotovaného školního mléka a ovoce do škol.

Pitný režim a možnost stravování zajišťuje školní jídelna.

vánoční výzdoba v oknech

 

Charakteristika pedagogického sboru a žáků

Výchovně vzdělávací proces v základní škole zabezpečují tři pedagogické pracovnice. Na plný úvazek ředitelka a jedna učitelka. Vychovatelka je zároveň i učitelkou a oba její pracovní poměry jsou na částečný úvazek.

Kolektiv pedagogického sboru je středního věku a aktivně se zapojuje do akcí školy. Pedagogické pracovnice se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí jsou založena u ředitelky školy.


Všechny učitelky mají určitou praxi v práci v odděleních podle ročníků. Přesto je zapotřebí se stále zdokonalovat a práci co nejlépe diferencovat podle schopností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Učitelky svoji výuku zakládají převážně na aktivních činnostech žáků, čímž dochází k maximálnímu využívání vyučovacího času a k efektivitě výuky. Do vyučování zařazují nové metody, kladou důraz na tvořivost, používají alternativní učební pomůcky, sledují adaptaci integrovaných žáků. Role našich učitelek je hodně organizační a žáci jsou převážně vedeni, aby se k poznatkům dobrali na základě vlastní práce, činnosti prováděli s chutí, zájmem a aktivně spolupracovali.


Na počátku 90. let měla škola asi 30 žáků 1. – 4. roč. ve dvou třídách. Demografický vývoj vedl k poklesu počtu žáků, ale stále se výuka organizovala ve dvou třídách se spojenými ročníky 1. – 5. roč. Ve školním roce 2006/2007 už bylo ve škole jenom 16 žáků.


Díky demografickým datům však můžeme do budoucna hledět optimisticky, neboť na základě počtu narozených dětí se bude jejich stav opět zvyšovat. Takže letos nás je 26 a ve školním roce 2012/2013 by měl počet opět dosahovat ke 30-ti žákům.


Život na vesnici má svá specifika, kladná i záporná, což bere v úvahu koncepce školy. Nezastupitelnou roli v ní hraje školní družina, je o ní mezi dětmi i rodiči velký zájem a je schopna zajistit péči o všechny zájemce z 1. - 5. ročníku.


Rozbory analýzy přechodu na spádovou školu za několik posledních roků ukazují, že převážná většina žáků přechází plynule a bez problémů si zvyká na nové prostředí velké městské školy. Žáci, kteří se hlásili z naší školy na víceletá gymnázia z 5. ročníku, byli vždy úspěšně po složení přijímacích zkoušek přijati. I tento fakt je nutno brát v úvahu při práci na koncepci školy a konkrétně pak na podobě učebního plánu.


Rovněž je třeba respektovat skutečnost, že část žáků trpí vývojovými poruchami učení, že školu mohou navštěvovat žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním či se sociálním znevýhodněním, ale i žáci nadaní.

vstup do školy

 

Projekty školy

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem nebo vychovatelkou.

Škola nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně v kalendáři a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více.

Mezi pravidelné projekty školy patří:

 • Podzimní dílna (výroba dekorace z podzimních materiálů – dýně, větvičky, listy,…)
 • Slavíme Advent (příprava na dobu vánoční, význam Adventu pro dnešní dobu, výroba věnců, dekoračních předmětů, pečiva apod.)
 • Vánoční dílna (výroba dárků, výrobky s vánoční tematikou či aktivní program -představení pro rodiče, kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity)
 • Velikonoční dílna (výroba dárků, výrobky s velikonoční a jarní tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou)
 • Den dětí (oslava dne dětí – hry, soutěže, kulturní vystoupení žáků, apod.)
 • Plavecký výcvik
 • Sportovní den (soutěže, vyhlášení nejlepšího sportovce roku)
 • Výtvarná galerie (žáci vyberou dle vlastního uvážení svůj nejlepší výkres za celý školní rok pro celoškolní výstavu výtvarných prací)
 • Cestujeme v čase - dvouletý projekt pro 4. a 5. ročník, děti se učí používat časovou osu, data správně řadit a zařazovat data nová
 • Živočichové naší planety (5.ročník zpracuje jako shrnutí učiva Přírodovědy, vytvořené plakáty jsou součástí výzdoby školy)
 • Státy Evropy (5.ročník zpracuje jako shrnutí učiva Vlastivědy, vytvořené plakáty jsou součástí výzdoby školy)
 • Ochrana člověka za mimořádných situací
 • Zdravé zuby
 • Recyklohraní - do programu, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v ČR, se škola zapojila ve školním roce 2008/2009
 • "Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení" Cílem projektu je umístění sad košů na tříděný odpad do škol, školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji, úřadů apod.

jídelníčekCílem našich projektů je napomáhat, aby klima ve třídách se vyznačovalo dobrými vztahy mezi učiteli a žáky a tak byly zabezpečeny základní podmínky k všeobecnému rozvoji žáků.

Žáci jsou pomocí projektů cíleně vychováváni k vzájemné úctě, k vyjadřování svých názorů, respektování názorů druhých a toleranci a k rozvoji komunikativních dovedností.

Kromě toho na škole probíhají takové akce, aby vycházely z konkrétních potřeb málotřídní školy, aby pomáhaly vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, položily základy mravní, zdravotní a protidrogové výchově, podněcovaly spolupráci mezi žáky jednotlivých ročníků a aby se s jejich pomocí daly řešit základní výchovné problémy žáků.

Dále tematické akce - akce ke Dni matek, školní výlet, slavnostní zahájení a ukončení školního roku se starostou obce, návštěvy kin, divadel, výstav, exkurze ,besedy, přírodovědná vycházka s mysliveckým sdružením. Po celý školní rok probíhá sběrová akce starého papíru,použitých tužkových baterií, pomerančové kůry a léčivých rostlin.

 

Spolupráce s rodiči žáků, se školskou radou, místními a jinými institucemi

výtvarná práce Komunikace mezi učiteli a rodiči se uskutečňuje na základě partnerství a spolupráce. Rodičům je umožněn vstup do vyučování. Rodiče jsou podle zájmu a možností zapojováni do školních a mimoškolních činností. Důležité dokumenty a informace pro rodiče jsou vystaveny na nástěnkách na chodbě školy.

Rodiče dostávají na začátku školního roku letáček s informacemi o průběhu nastávajícího školního roku, jsou pravidelně zváni na akce školy. Žáci připravují pro rodiče a občany v obci veřejná vystoupení, kde každý žák dostane šanci uplatnit své dovednosti.

Rodiče jsou o školních výsledcích svých dětí informováni prostřednictvím zápisů do notýsků a žákovských knížek, kde je zaznamenáno dostatečné množství známek.

Škola se nachází ve středu obce a je důležitým centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Její činnost , aktivita a život jsou velmi důležité pro místní komunitu. Je nutná její otevřenost nejen k žákům a jejich rodičům, ale i k ostatním obyvatelům obce. Projekty, které škola vymýšlí a realizuje, otevírají prostor pro vytváření dobrých vztahů na úrovni rodič – škola, rodič – učitel – žák. Při realizaci těchto projektů má škola možnost přibližovat a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, strategie a plány. Má možnost přizvat rodiče na realizaci konkrétních úkolů a nápadů. Zapojování rodičů do činnosti školy a vnímání odpovědnosti povede k tomu, že na odborné činnosti školy bude záležet všem – žáků, rodičům i učitelům. výzdoba chodbyOficiální rodičovské sdružení ustaveno není, komunikace s rodiči však probíhá standardně formou třídních schůzek a informačních dnů. ZŠ organizuje třikrát do roka třídní schůzky, mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků.

K 01.01.2006 byla zřízena na škole školská rada. Počet členů tři (jeden zástupce zvolen z řad zástupců nezletilých žáků, jeden z řad pedagogických pracovníků a jeden zvolen zastupitelstvem obce). Rada na pravidelných schůzkách hodnotí činnost a naplňování záměrů školy, podílí se na řízení školy.

Pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP a SPPC Rychnově n. Kn., Hradci Králové, Náchodě.

Dobrá spolupráce probíhá na úrovní škola – zřizovatel. Škola reaguje na společenské dění v obci a připraví kulturní akci na danou nově vzniklou situaci (viz. recitace do rozhlasu na Štědrý den, kulturní pásmo pro důchodce, vítání nových občánků, Mikulášská besídka, vysazování lip v obci, oslava založení vzniku obce apod.)