Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bolehošť

2. Důvod a způsob založení

Obec Bolehošť (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1. 7. 1973 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Škola
TJ Sokol Bolehošť
SK Sokol Lipiny
SDH Bolehošť
Myslivecké sdružení Bolehošť

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Obecní úřad Bolehošť
  Bolehošť čp. 10
  517 31  Bolehošť

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Bolehošť
  Bolehošť čp. 10
  517 31  Bolehošť

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 494 627 134
  mobilní telefon: +420 734 611 442

 • 4.5 Čísla faxu

  Zrušen
 • 4.6 Adresa internetové stránky

   

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna
  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou@bolehost.cz
  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání

4.8 Další elektronické adresy

starosta@bolehost.cz
ou@bolehost.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1240133309
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna a.s.

6. IČ

00274721

7. DIČ

CZ00274721

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  • Úřední deska

  • Vyhlášky a předpisy

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: