Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady > Třídění odpadů

Třídění odpadů

třiďte odpad

Odpady se třídí na:

 • Komunální odpad
 • Stavební odpad

Komunální odpad se dále třídí na:

 • papír
 • plasty
 • sklo (čiré a barevné)
 • kovy
 • nápojové kartony
 • biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu (dále jen „BRKO“)
 • objemný odpad
 • nebezpečné odpady
 • směsný komunální odpad (dále jen „SKO“), což jsou zbývající složky, nevytříděné dle předchozích bodů

Co obsahují jednotlivé druhy komunálního a stavebního odpadu, co do nich patří a jak se tento odpad dále využívá?

PAPÍR (modré nádoby) leták - papír

ANO - Vhodit sem můžeme například časopisy, letáky, noviny, sešity, krabice roztrhané na menší kusy, papírové obaly, papírovou lepenku (ne asfaltovou lepenku), nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku, který z obálky odstraníme!

NE - Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Výrobky z opakovaně recyklovaného papíru jako lísky na vejce, vnitřky z toaletních papírů apod. vhoďte do kompostu nebo popelnice. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Co se z papíru vyrábí: Nejčastěji se recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být recyklován až sedmkrát, při každém procesu se totiž zkracuje papírové vlákno. Další možností recyklace papíru je výroba tepelných izolací, příměsí do stavebních hmot nebo kompostování.

PLAST (žluté nádoby) leták - plast

ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, vypláchnuté lahve od kuchyňských olejů a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev, motorových olejů a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, guma či bakelit.

Co se z plastů vyrábí: Z vytříděných plastů se vyrábí opět celá řada plastových výrobků, je však nezbytné, aby byly dobře vytříděné v domácnostech a následně na třídicích linkách. Plasty se v naprosté většině případů recyklují podle jednotlivých druhů, kdy vzniká tzv. regranulát (opakovaně použitelná surovina pro výrobu libovolného plastového výrobku) nebo se zpracovávají jako směs plastů, které se za tepla lisují do forem. Tak vznikají materiály, které mohou nahradit dřevo například při výstavbě dětských hřišť, plotů, laviček v parcích a podobně. Výborně recyklovatelné jsou PET láhve, které se kromě regranulátů používají také na výrobu nových láhví, vázacích pásek nebo technických a textilních vláken. Z recyklovaných plastů je vyrobena také většina interiérů aut. Další možností recyklace plastů je výroba tepelných izolací (zejména z pěnového polystyrenu jako izolační tvárnice, lehčený beton) a další. Z plastových sáčků, fólií a tašek se vyrábí opět fólie nebo se stávají součástí alternativního paliva pro cementárny a další provozy. To platí především u plastů nižší kvality. Mezi další výrobky z recyklovaných plastů patří palety na zboží nebo zatravňovací dlaždice.

SKLO BÍLÉ (bílé nádoby)

ANO - Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE - Do těchto nádob nepatří barevné sklo, vč. tabulového „bílého“ skla z oken a dveří (když se podíváte na střep z boku, je světle zelená nikoliv čistě bílá). Dále sem nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla, varné sklo nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. POZOR! Znehodnocení sběru bílého skla může způsobit i chybně vhozené barevné sklo, ze kterého nelze bílé sklo vyrobit. Bílé sklo je ve výkupu také mnohonásobně cennější komoditou.

SKLO BAREVNÉ (zelené nádoby) leták - sklo

ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

NE - Do těchto nádob nepatří bílé sklo, vč. tabulového bílého skla z oken a dveří. Dále sem nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla, varné sklo nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Pokud si nejste jisti správným zatříděním skla, uložte ho do barevného skla.

Co se ze skla vyrábí: Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo – láhve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Používá se také jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, stavebních izolací a podobně. Tříděný skleněný odpad představuje značné úspory energií a náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie až 85 % vytříděného skla!

DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD (nádoby označené nálepkou KOVY)

ANO – kovové plechovky od konzerv a nápojů, drobné kovové předměty, vč. barevných kovů

NE – Nepatří sem plechovky od barev a jiného nebezpečného odpadu, žárovky a další elektroodpad.

leták - nápojové kartony

NÁPOJOVÉ KARTONY (oranžové pytle) – možnost vyzvednout na OÚ nebo v místních obchodech)

ANO - Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout a lépe i vypláchnout (aby vám to neplesnivělo).

NE - Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

BRKO

S platností nového zákona o odpadech vznikla mj. povinnost třídit od 1. ledna 2015 samostatnou složku odpadu – BRKO a umožnit občanům jeho uložení v období od 1. dubna do 31. října.

Ptáte se, proč budeme likvidovat něco, co obvykle zůstává na vašich zahradách a jak budeme tento druh odpadu likvidovat?

BRKO je nyní jednou ze složek komunálního odpadu. Likvidaci tedy může provádět pouze zařízení, které má k tomuto řádné osvědčení, tedy kompostárny. Ačkoliv většina produktu kompostáren by se měla vrátit zpět do zemědělství a zahradnictví, sami zemědělci nemají oprávnění likvidovat tento druh odpadu, např. uložením společně s hnojem.

Vznikající BRKO nyní můžete likvidovat dvěma způsoby:

 • Pokud jste doposud takový odpad ukládali na vlastní kompost je to zcela správně a budeme rádi, když to budete dělat i nadále.
 • Pokud jste, ale vyhazovali tento druh odpadu do popelnic, je nutné tuto složku již separovat, tedy ukládat na zvláštní místa, která pro vás obec zřídila.

Co patří do BRKO?

 • zbytky jídel (rostlinného původu)
 • potraviny s prošlou lhůtou a - bez obalu
 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky
 • skořápky vajíček a ořechů
 • rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve)

Co nepatří do BRKO?

 • maso, kosti, uhynulá domácí zvířata
 • oleje z potravin
 • tekuté a silně mastné potraviny
 • obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky)

V naší obci dále třídíme BRKO na dvě části:

 • „měkký“ BRKO (potraviny, zelenina, ovoce, tráva, listí, plevel) lze uložit do kontejnerů umístěných k tomuto účelu na stanovištích v obci (viz nákres)
 • „tvrdý“ BRKO (větve) lze uložit na sběrném místě (viz nákres) nebo do 30. dubna daného roku v Lipinách na hřišti (v místě pálení čarodějnic)

Cílem separace bioodpadu je:

 • snížit náklady samosprávy na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40 % komunálního odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možno kompostovat)
 • životní prostředí – podpora ekologických řešení, která jsou ekonomicky výhodná

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …). Pro odložení objemného odpadu je možné využít v naší obci sběru dvakrát ročně nebo si objednat kontejner u spol. ODEKO, který vám bude přistaven a odvezen za úplatu, případně jej můžete přímo odvézt na překládací stanici Odeko, s. r. o., v Albrechticích n. O. Uložení jakéhokoliv odpadu v ODEKU nebo jiné společnosti je zpoplatněn.

NEBEZPEČNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je v naší obci zajišťován dvakrát ročně. Odpady se odebírají se na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních vozů. Informace o sběru jsou včas zveřejňovány (letáky).

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. 

 • typizované sběrné nádoby např. popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 • odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Do tohoto druhu odpadu náleží vše, kromě složek tříděného odpadu.

STAVEBNÍ ODPAD

POZOR! - stavební odpad není odpadem komunálním!!!

 • Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad.
 • Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 • Pro odložení stavebního odpadu je možné např. objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu nebo jej přímo odvézt na překládací stanici Odeko, s. r. o., v Albrechticích n. O. Uložení jakéhokoliv odpadu v ODEKU nebo jiné společnosti je zpoplatněn.

SBĚRNÁ MÍSTA PRO PAPÍR, PLAST, SKLO, KOVY A NÁPOJOVÉ KARTONY:

mapa stanovišť tříděného odpadu

SBĚRNÁ MÍSTA PRO DALŠÍ DRUHY ODPADŮ V OBCI:

 • sběrná nádoba naproti škole - oděvy, textil, obuv, textilní hračky (ukládejte vše čisté a zabalené do plastového pytle)
 • sběrná nádoba ve vstupu do budovy OÚ - domácí elektrospotřebiče
 • mobilní sběr 2x ročně - velké elektro spotřebiče a nebezpečný odpad

NĚKTERÉ MÝTY O ODPADECH

Stejně se to sype na jednu hromadu

Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady (pokud je občané nesmíchají jako např. bílé a barevné sklo).

Jsem na třídění už starý, to je pro mladý

Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.

Třídí málokdo

Omyl, 71% Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.

Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům

Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.

Třídění zabere doma spoustu místa

Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby.

ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

Patří obaly na vajíčka do kontejneru na papír?

Nepatří. Vyrábějí se už z víckrát recyklovaného materiálu, takže už se znovu nezpracovávají. Stejně jako ruličky od toaletního papíru. Papír lze recyklovat maximálně 7x, potom už je papírové vlákno krátké a nelze z něj papír vyrobit.

Je nutné z PET a skleněných lahví odstranit papírové etikety?

PET lahve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. Nezapomeňte však petku předem sešlápnout. Celé lahve jsou objemné a prodražují tím přepravu, komplikují manipulaci a recyklace je pak nákladnější. Skleněnou lahev vhoďte do kontejneru na sklo s etiketou, ale bez uzávěru. S tím naložte podle toho, z jakého je materiálu – plastový patří do kontejneru na plast, korkový do směsného odpadu, kovové uzávěry můžete dát do kovového odpadu, pokud jich máte víc, jinak do směsného odpadu.

Musím vymývat lahve od mléka a kelímky od jogurtů?

Ne, drobné znečištění nevadí. V obalech by však neměly zůstat zbytky potravin. Pokud obaly skladujete déle, budete je stejně muset lehce vypláchnout, aby nepáchly.

Je třeba z dokumentů odstranit kancelářské svorky a z bloků kovové spirály?

Není to nutné. Při dalším zpracování – takzvaným rozvlákněním – jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části, jako svorky a sponky, klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

Je třeba vymývat obaly od kosmetiky?

Stačí, když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, sprchové gely nebo šampony, vylijete. Obaly budou dočištěny při dalším zpracování.

Proč se nemá do kontejneru vhazovat mokrý papír?

Nejen mokrý, ale i mastný papír může již vytříděný papír znehodnotit, takže už se nedá zpracovávat.

Proč jsou otvory u kontejnerů na nápojové kartony tak malé?

Otvor v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze pro stlačený karton. Každou krabici od džusu tedy musíte zmáčknout. Jen tak je možné sesbírat větší množství kartonů a zároveň se tím i snižuje možnost, aby lidé do nádoby vhazovali odpad, který tam nepatří. Plastová víčka můžete oddělit, ale nemusíte – oddělí se při zpracování odpadu.

Dětské pleny patří do kontejneru na papír, nebo do plastů?

Ani do jednoho. Stejně jako papírové kapesníky nebo dámské hygienické potřeby patří do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.

Co mám dělat s použitým fritovacím olejem?

Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrného dvora. Můžete ho doma uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

Mohu dát plastovou lahev od oleje do kontejneru na plasty?

Jen pokud byste ji pečlivě vymyli teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Znečištěný obal patří do směsného odpadu.

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu.

Kam patří molitan?

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.

Kam mám vhodit Novodur a PVC?

Vodovodní trubky a podlahové krytiny jsou vyrobeny z téměř identického materiálu, který ovšem v ani jednom případě nepatří do plastového odpadu. Pokud máte PVC nebo trubek menší množství, můžete je vyhodit do kontejneru se směsným odpadem. V jiných případech patří do sběrného dvora.

Co dělat se starými CD a DVD nosiči?

Nosiče představují čistý polykarbonát, který je ovšem doplněn mikroskopickou vrstvou kovu. V dnešní době již existují technologie, jak od sebe obě užitečné druhotné suroviny oddělit, ale do běžného žlutého kontejneru datové nosiče neházejte. Pokud ve vaší obci CDčka nesbírá specializovaná firma, patří do směsného odpadu.

Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika.

Kam patří hliníková víčka od jogurtů a plechovky?

Nápojové plechovky a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných nádob k tomu určených. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny surovin.

Kam patří šroubovací i nešroubovací víčka od zavařovacích sklenic?

Klasická víčka, která jsou zpravidla potažena nějakou gumou, nelze vytřídit nikam a patří do směsného odpadu. Pod gumou je většinou hliník nebo jiný kov, ten třídit lze. Gumu však také nelze nikam vytřídit. Pokud jsou víčka pouze kovová, lze je dát do kovů, které odebírá téměř každý sběrný dvůr. Hliník lze separovat zvlášť od dalších kovů a druhotně zpracovat.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na benzinových pumpách. Ve většině případů je to uvedeno na etiketě výrobku.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ DOKUMENTY