Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady

Odpady

každodenní součást našich životů

odpady

Tato stránka se věnuje podmínkám, pravidlům a praktickým radám při ukládání odpadů.

Pokud nevíte:

  • Kam uložit konkrétní druh odpadu, např. polystyren?
  • Co patří do směsného komunálního odpadu (SKO), biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a tříděného odpadu (TO)?
  • Co je cílem separace BRKO a TO?

Odpovědi na tyto a další otázky naleznete právě zde.

OBECNÁ PRAVIDLA

  • Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, nebezpečné vlastnosti a v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
  • Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejně nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
  • Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených obecně závaznou vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí.