Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet obce

Rozpočet obce

rozpočet obce

Co je to rozpočet

Rozpočet lze chápat jako plán hospodaření obce či města na jeden kalendářní rok. Sestavuje se na základě očekávaného vývoje obce a ekonomiky. V průběhu roku může docházet k úpravám rozpočtu prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, které slouží k provedení změn v některých částech rozpočtu. Zpravidla se jedná o přesuny částek mezi jednotlivými položkami rozpočtu, reakci na neočekávané události nebo korekci podle aktuálního vývoje situace (např. výběr daní). Rozpočet i rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce.

Během roku jsou všechny uskutečněné finanční operace zaznamenávány v účetnictví a na jednotlivých položkách rozpočtu pak lze sledovat aktuální plnění příjmů a čerpání výdajů. Údaje o skutečnosti se aktualizují 1x měsíčně po provedení měsíční účetní závěrky, zpravidla v první polovině následujícího měsíce.

Rozklikávací rozpočet umožňuje přehledně ukázat strukturu rozpočtu (odkud plynou příjmy a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je také možné sledovat strukturu a vývoj rozpočtu za několik let.

Příjmy a výdaje

Obce a města člení svůj rozpočet podle dvou hledisek. Příjmy i výdaje se tak zařazují do kategorií jednak podle oblasti působení (členění dle odvětví) a podle charakteru činnosti (členění dle druhu).

Všechny výdaje a většina příjmů musí být začleněny současně podle odvětví i druhu. Pro příjmy, které pocházejí výhradně z jiných veřejných rozpočtů (stát, kraj…), se používá pouze členění dle druhu.

Stranou od příjmů i výdajů stojí některé finanční operace. Jedná se především o úvěry a jejich splácení a případně spotřebu peněz našetřených v minulosti nebo vytváření peněžních rezerv do budoucna.

Saldo rozpočtu

Rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji se nazývá saldo rozpočtu. Pokud jsou naplánované příjmy vyšší než výdaje, je saldo kladné, v opačném případě záporné. Z kladného ani záporného salda však nelze automaticky odvodit, že obec hospodaří dobře či špatně. Posoudit hospodaření obce či města je mnohem složitější a saldo rozpočtu je pouze jedním z podkladů.

Kladné saldo znamená, že v rozpočtu je přebytek příjmů. Tyto prostředky mohou být použity jednak na splácení úvěrů z minulosti (splátky úvěrů nejsou vedeny jako rozpočtové výdaje) nebo slouží k vytvoření finanční rezervy do budoucna na realizaci jiných projektů.

Záporné saldo znamená, že v rozpočtu je přebytek výdajů. Chybějící prostředky pocházejí buď z úvěrů (např. na výstavbu) nebo obec využije finanční prostředky uspořené v minulosti. Záporné saldo neznamená špatné hospodaření. Může se jednat například o situaci, kdy v jednom roce obec prodá pozemky (získá tak naplánovaný rozpočtový přebytek) a v dalším roce pak tyto prostředky použije na výstavbu nové mateřské školy (v tomto roce tak bude mít záporné saldo rozpočtu).

Meziroční vývoj

Rozklikávací rozpočet umožňuje porovnat vývoj v rámci několika let (v závislosti na poskytnutých datech nyní je to možné od roku 2011). Toto porovnání je pouze orientační, protože údaje mohou být zkresleny změnou metodiky účtování v jednotlivých letech. Pokyny pro členění příjmů a výdajů se průběžně mění, může tedy docházet k poměrně významným rozdílům v náplni jednotlivých položek rozpočtu.

Konsolidace

V rozpočtu a zejména v zaúčtování uskutečněných finančních operací se vyskytují případy, kdy dochází k přesunu financí mezi dvěma účty ve vlastnictví obce. Tyto operace jsou zaúčtovány jednak jako výdaj, tak i jako příjem. Někdy se jedná o poměrně velké částky, jejich zahrnutí by ovlivňovalo celkový pohled na rozpočet i na plnění a čerpání v jednotlivých položkách. Proto jsou ve výchozím stavu tyto operace filtrovány a rozpočet (i skutečnost) je od jejich vlivu očištěn. Tento postup se nazývá konsolidace. Pomocí přepínače lze konsolidaci vypnout.

Rozklikávací rozpočet obce

S ohledem na maximální transparentnost a otevřenost směrem k občanům se Obec Bolehošť připojuje k dalším územně samosprávným celkům (tj. obcím a krajům), které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách a to formou stále populárnějšího tzv. Rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. 


Připravený Rozklikávací rozpočet je doplněn o návod, jak se v rozpočtu orientovat a pro aktuální rok je připraven stručný komentář k rozpočtu.  Rozklikávací rozpočet je připraven na speciálním informačním webu Ministerstva financí České republiky a obsahuje čtvrtletně aktualizované informace pocházející ze systému Státní pokladny.

Rozpočet na rok 2019

Příjmy                                                                        

     Rozpočet     
Skutečnost
1 - Daňové příjmy  8 038 200 Kč  
2 - Nedaňové příjmy 1 644 852 Kč  
3 - Kapitálové příjmy  130 000 Kč  
4 - Dotace  119 400 Kč  
     Financování 0 Kč  
CELKEM  9 932 452 Kč  

 

Výdaje                                                                       

       Plán      Skutečnost
5 - Provozní výdaje 6 206 853 Kč  
    (1) zemědělství a lesy 85 000 Kč  
    (2) průmysl a hospodaření  198 000 Kč  
    (31) školství a vzdělávání 779 900 Kč  
    (33) kultura, církve a dělovací prostředky 427 000 Kč  
    (34) tělovýchova a zájmová činnost 95 000 Kč  
    (36) bydlení, komulální služby a úz. rozvoj  686 180 Kč

 

    (37) ochranna životního prostředí 843 000 Kč  
    (4) sociální služby a politika zaměstnanosti 22 000 Kč  
    (5) bezpečnost státu a právní ochranna 56 000 Kč  
    (6) všeobecná veřejná správa a služby 3 014 773 Kč  
6 - Kapitálové výdaje 4 297 900 Kč  
    (1) zemědělství a lesy 0 Kč  
    (2) průmysl a hospodaření 3 442 900 Kč  
    (31) školství a vzdělávání 255 000 Kč  
    (33) kultura, církve a dělovací prostředky 0 Kč  
    (34) tělovýchova a zájmová činnost 500 000 Kč  
    (36) bydlení, komulální služby a úz. rozvoj 100 000 Kč  
    (37) ochranna životního prostředí 0 Kč  
    (6) všeobecná veřejná správa a služby 0 Kč  
Financování 1 128 000 Kč  
CELKEM 11 632 753 Kč