Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Místní spolky > SDH Bolehošť > Vznik a historie

HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOLEHOŠŤ

vznik a historie

 

17. března 1878 byl oficiálně založen sbor dobrovolných hasičů v Bolehošti. Tento sbor založilo 23 zakládajících členů, k nimž se během roku přidalo dalších 48. Prvním velitelem byl Jan Schejbal ze Lhoty. V tomto roce byl pořádán již první bál, a to v hostinci pana Františka Rolla.

 

 

Technika, výstroj a výzbroj

 

         K úspěšné práci hasičů je potřeba fungující technika a patřičné vybavení. To je sborům svěřováno a ty se o vše starají a pečlivě udržují.

         Ze strohých záznamů se dozvíme, že našemu sboru byla v době jeho založení přidělena starší kývací stříkačka, která byla již roku 1882 prodána a poté nám byla svěřena stříkačka nová. Roku 1894 byla na ní pořízena nová plachta. Ze zakoupeného plátna, které stálo 3 zlaté a 53 krejcarů, ji ušil pan Jiří Štěch. Tento rok byly také zakoupeny ke stříkačce nové hadice. Roku 1898 přistoupilo ke sboru mnoho nových členů, a tak bylo 3. července pořádáno cvičení se stříkačkou, které mělo naučit nové členy její obsluze. Na začátku nového století byla dána stříkačka na opravu k panu Šitinovi s nákladem 16 zlatých a 60 krejcarů. Roku 1904 sbor obdržel podporu 100 korun z fondu Zemského na nářadí, a tak ještě téhož roku byly zakoupeny nové hadice a savice od firmy A. Smékala. 5. července 1910 navrhovala dopisem albrechtická pojišťovna, aby obec Bolehošť převzala tuto stříkačku pod svou zprávu. Z Obecního úřadu putovala zamítavá odpověď s odůvodněním, že stříkačka je již 30 let stará. Při požáru chalupy pana Jaroslava Černého roku 1911 bylo zničeno několik hadic a savic. Všechny hadice a savice byly zkontrolovány a bylo rozhodnuto o jejich opravě a dokoupení nových. Po dlouhém nečinném období 1. světové války bylo usneseno dát znovu do pořádku stříkačku a ostatní vybavení. Též bylo rozhodnuto pořádat cvičení se stříkačkou a naučit všechny členy její obsluze. Roku 1922 bylo zakoupeno 60 metrů hadic a 2 savice. Účet za tento nákup hradila obec. Tohoto roku členové sboru Josef Malý a Václav Dubšek opravili stříkačku a nově ji natřeli. V letech 1926 až 1927 se Lhotečtí členové osamostatnili a založili svůj vlastní sbor ve Lhotě. Zvolili si nové představenstvo a zakoupili starší kývací stříkačku za 20 469 korun. Tato stříkačka se nám dochovala a dodnes je v držení bolehošťských hasičů. Pro stříkačku se nechala postavit nová zbrojnice. V Bolehošti tedy od této chvíle působily dva sbory a byly k dispozici dvě stříkačky. 6. října 1929 vykonal revizi sboru zemský hasičský dozorce Vojtěch Jirásek z Hronova. Kladl důraz na to, aby se členové lépe starali o stříkačku. 14. září 1935 byla bolehošťskému sboru dodána firmou Stratílek z Vysokého Mýta nová motorová stříkačka. K ní bylo dodáno 200 metrů hadic, dvoukolový naviják a příslušenství. Celková cena byla 26 100 korun. Obec přispěla obnosem 11 100 korun, sbor vyčlenil 6 000 korun a z věcného fondu bylo darováno na koupi stroje 9 000 korun. Firma Stratílek darovala ke koupené stříkačce 50 litrů piva. Hned následující den odpoledne o posvícení byla nová stříkačka předvedena veřejnosti. 16. září provedl jednatel sboru Ladislav Štěch záznam o koupi stříkačky. Hlavní zásluhu na koupi měl velitel sboru a zároveň starosta obce Josef Duben. Bylo rozhodnuto naučit mladé členy obsluze nového stroje. Tato motorová stříkačka se nám dochovala a je stále v držení bolehošťských hasičů. V roce 1936 se začalo jednat o uskladnění staré bolehošťské stříkačky. Ta byla roku 1937 uložena v Lipinách s ročním nájmem 50 korun. Roku 1943, v období 2. světové války, vykonal revizi činnosti bolehošťského sboru krajský velitel, který nařídil, aby byla dána do pořádku stará stříkačka, která byla uskladněna v Lipinách. Nařídil také, aby bylo v Lipinách sestaveno jedno družstvo na jeji obsluhu. V roce 1949 bylo zakoupeno nákladní vozidlo od Fruty. Vozidlo bylo bez pneumatik a stálo 15 200 korun. V následujícím roce byly dokoupeny pneumatiky a duše. Roku 1950 byla dána do sběru stará bolehošťská stříkačka, která byla po válce opět uskladněna v Lipinách. V roce 1954 bylo vozidlo přetypováno a byli k němu zvoleni řidiči: Bartoš, Hedvičák, Učík a Lhotský. V průběhu roku 1964 bylo vyřazeno staré vozidlo, a začalo se se sháněním nového vozu pro sbor. Dalším automobilem našeho sboru se stalo v roce 1976 nákladní vozidlo Robur. Sloužil našemu sboru pouze pár let, než se porouchal. Sbor vzápětí získal jiného Robura. Druhý Robur byl v našem vlastnictví mnoho let. Na sklonku jeho životnosti byl prodán hasičskému sboru v Dobrém v Orlických horách. Hasiči v Dobrém Robur rozebrali na součástky a vše uskladnili. Součástky se jim hodily pro Robur, kterýho sami vlastnili. V devadesátých letech dvacátého století získal sbor dva hasičské vozy. V roce 1991 jsme obdrželi dopravní automobil DA 12- A31 Avia. Tato Avie slouží našemu sboru dodnes. V roce 1995 nám byla přidělena hasičská Tatra 138 CAS 32 s cisternou. I ta je dosud v plném provozu. Obě novodobá vozidla byla přítomna již u mnoha zásahů, jako například u zahoření travních porostů, lesů, domů, družstevních objektů či velkého požáru cukrovaru. Také pomáhala při povodních, které sužují naši zemi poslední dvě desítky let.

 

lhotecká koňská stříkačkabolehošťská motorová stříkačka z roku 1935nákladní vozidlo zakoupené v roce 1949

 bolehošťský Roburdopravní automobil DA 12- A31 Aviahasičská Tatra 138 CAS 32

 

 

Zbrojnice

 

          Aby měl sbor dobrovolných hasičů řádně uskladněnou techniku, výstroj a výzbroj, potřebuje nějaké zázemí. To mu dodává vlastní hasičská zbrojnice.

           První zbrojnice bolehošťského sboru stála u vily továrníka Josefa Baše. V roce 1922 byla postavena nová, kterou nechal vybudovat továrník Josef Baše jako náhradu za starou zbrojnici u jeho vily. Tu nechal zbourat, protože bránila rozšíření zahrady. Obec vše povolila pod příslibem, že nechá postavit novou na své náklady. Tak se i stalo a nová zbrojnice byla postavena v místech dnešního Obecního úřadu. V letech 1926 až 1927 se lhotečtí členové osamostatnili a založili svůj vlastní sbor ve Lhotě. Pro nově zakoupenou lhoteckou stříkačku se nechala postavit nová zbrojnice, která byla zbudována za pomoci spoluobčanů a stála 7 591 korun. Při stavbě bylo pamatováno na zadní místnost, která sloužila jako noclehárna pro tuláky a také jako šatlava. Lhota dostala od bolehošťského sboru všechnu výstroj a výzbroj, která byla v držení tamních hasičů. Tato zbrojnice stojí ve Lhotě dodnes a je v ní zaparkován hasičský vůz Avia. Po dlouhých letech, a to až v roce 1950, bylo do bolehošťské zbrojnice zavedeno elektrické osvětlení. Roku 1954 započala jednání o stavbě nové hasičské zbrojnice v Bolehošti. Už v tomto roce byla přidělena část materiálu na stavbu, nebylo však ještě definitivně rozhodnuto. V roce 1955 byla stavba povolena, avšak bez bytové jednotky. Proto byla podána nová žádost, která počítala i s bytovou jednotkou. Následující roky se stále debatovalo o výstavbě, procházeli se plány a hledalo se řešení, jak stavbu urychlit. Po dlouhých deseti letech, až v roce 1964, byla konečně nová hasičská zbrojnice postavena, a to společně s národním výborem. Stará zbrojnice, vybudovaná Josefem Baše, byla následně zbourána. Nová zbrojnice s národním výborem stojí dodnes a je v ní uskladněna nynější i historická technika a téměř všechna naše výstroj a výzbroj. Zbrojnice v Bolehošti pak v průběhu let procházela modernizací. Bylo v ní nainstalováno topení, aby mohla být přes zimu v cisterně voda a Tatra byla v pohotovosti i v zimním období. V nedávné době, a to v roce 2010, prošla rekonstrukcí elektroinstalace. Bylo zavedeno nové zářivkové osvětlení a zřízena rozvodná skříň. Byla také vybudována vzduchotechnika pro odtah výparových zplodin, které vznikají při startování Tatry. Lhotecká zbrojnice prošla také několika rekonstrukcemi. 28. srpna 2004 při oslavách 610 let od vzniku obce Bolehošť, dále 140 let od založení Obecní školy a 40 let od výstavby nového Obecního úřadu a hasičské zbrojnice, byl do lhotecké zbrojnice zavěšen nový vysvěcený zvon.

 zbrojnice vybudovaná roku 1922 továrníkem Josefem Baše, za ní nový Obecní úřad

 svěcení a zavěšení nového zvonu do lhotecké zbrojnice 2004svěcení a zavěšení nového zvonu do lhotecké zbrojnice 2004svěcení a zavěšení nového zvonu do lhotecké zbrojnice 2004

 

 

Kurzy, školení a cvičení

 

          Již od založení sboru dobrovolných hasičů v Bolehošti, patřilo ke sboru důkladné připravování členů na práci dobrovolných hasičů. Proto se každoročně členové zúčastňovali různých cvičení, jak v obci, tak i mimo ni. Dále navštěvovali kurzy a školy, kde se zdokonalovali ve svých dovednostech a získávali nové a potřebné informace o nových systémech v hašení či o nové technice a hasičském vybavení. Ve sboru působil i tzv. vzdělavatel, který byl členem výboru sboru a pro členy připravoval různé besedy a přednášky o aktuálním dění v hasičství.  

           Dnes tomu není jinak a naši členové se průběžně připravují a zdokonalují v oboru hasičství. Tedy navštěvují různé kurzy, cvičení a hasičské soutěže, kde předvádějí svoji připravenost a bojeschopnost. Z dějin našeho sboru můžu pro ukázku stručně přiblížit některé kurzy, kterých se členové zúčastnili.

          Na jaře roku 1926 se zúčastnil velitel Josef Duben spolu s Ladislavem Štěchem a Václavem Dubšekem župní hasičské školy v Albrechticích nad Orlicí. Školu navštěvovali po 3 neděle a každá neděle byla jinak tematicky zaměřena. První neděle byla o řádném vedení sborů a též i účetních a pamětních knih. Druhá neděle byla o vzniku a začátcích hasičstva a třetí o sanitní službě při hasičských sborech a zvláště o první pomoci. O účasti na tomto školení a hlavně o jeho průběhu a o poznatcích uspořádal pro členy sboru bratr Ladislav Štěch besedu 2. června konanou od 20 hodin v obecním hostinci v Bolehošti.

            29. až 30 května 2009 se zúčastnil Michal Franc a Miloš Čtvrtečka školení velitelů a zástupců výjezdových jednotek v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Tento dvoudenní kurz byl zaměřen hlavně na ochranu obyvatelstva a na pomoc obyvatelstvu při živelných a jiných katastrofách. Učili se, jak zachraňovat tonoucí, stavět a budovat protipovodňové hráze a valy, pomoc při chemické katastrofě a mnohému dalšímu, včetně psychologické pomoci a zásad komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí. Vše bylo provázeno praktickými zkouškami a zakončeno testem, který oba zdárně složili a obdrželi certifikát o proškolení.

 

 nástup pře ÚHŠ v Bílých Poličanechpřednáška před závěrečným testem

práce s hasičským člunempracoviště psychologická pomoc

 

 

Zásahy

 

          Hlavním úkolem hasičů je záchrana životů a ochrana majetku. Tomuto humanistickému poslání zůstávají věrní jak profesionální, tak dobrovolní hasiči.

         Není tomu jinak ani v našem sboru. Jsme připraveni zdolávat požáry, povodně či jiné živelné pohromy a katastrofy. A proto se pravidelně zúčastňujeme různých školení a cvičení, abychom byli připraveni k rychlé pomoci. Za dobu působení našeho sboru propuklo v Bolehošti a v jejim blízkém okolí mnoho požárů. Většina z nich se za působnosti sboru v Bolehošti udála v prvních několika desítkách let od založení sboru. Bylo to zejména kvůli tomu, že dříve byly domy ze dřeva a také se v nich topilo a vařilo na kamínkách či pecích. Ale i v dnešní době občas někde začne hořet, nebo se přižene velká voda. Mohl bych zde sepsat seznam všech požárů, jako tomu bývá v jiných brožurách, ale byla by to nezáživná tabulka, a tak vám namátkově vyberu některé zásahy sboru.

           První zásah našeho sboru byl 3. května 1882, kdy od blesku hořelo v Bolehošti stavení čp. 64. Téměř přesně dva roky po tomto požáru, 13. května 1884, zapálil malý chlapec roští, od kterého chytlo v Lipinách stavení číslo 19. Při této pohromě uhořelo dvouleté dítě, jedna stařenka a mnoho dobytka. Ze sousedních obcí se postiženým sešlo mnoho darů. 4. srpna 1891 hořelo ve Lhotě stavení čp. 36. Tento dům podpálil ze msty desetiletý chlapec, protože mu majitelka domu zabránila v trhání jablek. K tomuto požáru se nám dochoval i zápis z mimořádné schůze svolané pro funkcionáře sboru a zástupce obce ze dne 25. srpna 1891. Hlavním důvodem této schůze bylo podání žaloby na pana M. H. V zápisu se doslova píše „Tito přítomní usnášejí se jednohlasně, by podána byla žaloba na p. M. H. ze Lhoty Bolehošťské pro urážku na cti, učiněnou při požáru dne 4. srpna 1891 ve Lhotě Bolehošťské.“. A takto bych mohl pokračovat dále. Hořela stavení od blesku, od kamen, neopatrnosti občanů nebo lesy a pole od vlaků. Naši hasiči nezasahují jen v Bolehošti, ale pomáhají zdolávat i velké požáry ve vzdálenějších obcích, jako například v roce 1914, kdy se tři členové našeho sboru zúčastnili hašení požáru cukrovaru v Českém Meziříčí a bylo jim za to vyplaceno po 2 korunách každému. Téměř přesně 90 let na to, 26. srpna 2004, jsme v cukrovaru zasahovali znovu. V 11 hodin vypukl požár výrobní haly. Na místo požáru byly okamžitě povolány jednotky z Rychnovského okresu, Náchodského okresu a okresu Hradec Králové. Byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru se podílelo 172 hasičů z 25 jednotek. Naše jednotka zde plnila funkci dodávky vody s cisternou.

         Naši členové však nevyjíždí zdolávat jen požáry, ale zasahují také u povodní. Bylo tomu tak v roce 2002, kdy velkou část České republiky zasáhla velká voda. Náš sbor pomáhal 24. až 28. srpna při likvidaci velké povodně v obci Vojkovice a v přilehlých obcích. Na postižená místa byl za náš sbor vyslán Tadeáš Tencar, Michal Franc, Milan Netík, Miloš Čtvrtečka a Aleš Gois. Tito členové sboru s sebou vezli humanitární pomoc, kterou financoval Obecní úřad Bolehošť. Po pět dnů zde pomáhali především s čerpáním vody z vytopených domů, sklepů, zahrad a rybníčků. Dále prováděli tlakem vody čištění veřejných komunikací od bahna a prachu. Za tuto pomoc jim 17. ledna 2003 předal náměstek starosty dobrovolných hasičů České republiky pan Josef Netík čestné diplomy za pomoc.