Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce

Historie obce

mapa_historická mapa_1952 mapa_18.-19.st
mapa historická mapa z roku 1952 vojenská mapa z 18.-19. st.

Historická pohlednice Obec má rozsáhlou historii, kde se měnili i majitelé. Byly zde vybudovány dvě tvrze. Stará tvrz byla dobyta a rozbořena ve 14. století. Po rozboření staré verze byla vybudována nová tvrz, jejíž část základů se dochovala až do začátku 19. století. Jednou z významných dominant byla výstavba loveckého zámečku za Jeronýma Colloreda nad Bolehošťskou Lhotou.

Citace z Pamětní knihy

Jak popisovali naši předci obec. Citace z Pamětní knihy obce Bolehošť: "Stavení domovní stojí po obou Obecní hostinec (před 2. sv. válkou)stranách silnice vedoucí z Týniště nad Orlicí do Opočna. Severní část spojené obce Bolehošť je jižní Lhota Bolehošťská. K západu od Bolehoště ve vzdálenosti asi 1 km je třetí součást obce Lipiny. Stavení jsou z poloviny dřevěná, slámou kryta, jen v Lipinách po velkém požáru roku 1884 a roku 1887 až na několik zděná. Téměř u každého stavení je ovocná zahrada u přemnohých také květinová. Obec je spojena s okolními vesnicemi dobrými silnicemi. V Bolehošti jsou také dva rybníky, z nich větší je Baba a menší cestou rozdělen se jmenuje Nadýmač. Do rybníka vtéká živý potok s čistou pramenitou vodou. Ze tří stran je Bolehošť obklopena rozsáhlými lesy. Strana severní je pohříchu otevřena, dopouštějíc volného průchodu studených větrů. Podél východních hranic katastru táhne se horský hřbet zvaný Křivina dostupujíc u Vyhnanic výše 448 m n. m. Sama obec leží ve výši 252 m nad mořem. Na Spraších hospodářské budovy před rokem 1919se na některých parcelách pěstuje rok po roce zelí a stále zelí. Jediný veliký závod průmyslový je zde na kysané zelí pana Václava Baše. Kysané zelí rozesílá po celých Čechách, zejména do severních krajin německých až za moře". Konec citace z Pamětní knihy

Založení obce

O obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota je první zachovalá písemná zmínka z roku 1394, i když historicky je pravděpodobné, že tyto osady vznikly v dřívější době. Osada Lipiny byla založena v roce 1709. Nejstarší zachovalou památkou obce je zvon odlitý v roce 1644 v Hradci Králové. Další historickou památkou na Travertinplochém návrší nad Bolehošťskou Lhotou je lovecký zámek z roku 1700 vystavěný Jeronýmem Colloredem.

Přírodní podmínky

Půda je zde velmi rozmanitá od černozemě až po chudou písčitou zeminu. V oblasti černozemě se v minulosti dobývala i zásaditá slanina (rašelina) pro lázeňské účely. Jen o několik stovek metrů dále se nachází i opukový lom, který nejen místním poskytoval základní stavební materiál - kámen. V lesích severozápadně od obce se pro změnu těžil bílý štukový písek a ve směru severně od obce se těžil travertin, který sloužil jako náhrada za strojená hnojiva v zemědělství. V těsném sousedství našeho Lužická keramika (ilustrační foto)katastru, nedaleko naleziště travertinu, se nachází přírodní rezervace Chropotínský háj.

Archeologické nálezy

Historie obce má pravděpodobně mnohem starší kořeny, než je dochovaná první zmínka. Pravděpodobně již v 5. st. před naším letopočtem, v době doznívání kultury lužických popelnicových polí (archeologická kultura doby bronzové a železné). Dokladem toho jsou archeologické nálezy, jako je dno pece, mlýnský kámen, úlomky nádob apod. Mezi zajímavé nálezy patří i staré pohřebiště. Dno žároviště bylo vydlážděno silnou vrstvou tlučených oblázků a bylo pokryto vrstvou popelu, uhlí a střepy z popelnic.

Nález listovitého hrotu v Lipinách 2008Nový nález listovitého hrotu v Bolehošti - K nejnovějšímu nálezu došlo na počátku nového milénia v lokalitě Bolehošť - Lipiny, při hloubení sklepa v roce 2008. Artefakt má zachované rozměry 7,98 x 6,18 x 1,80 cm a je vyroben z bílého křemene. Délka 7,98 cm představuje přibližně polovinu z celkové hodnoty, kterou tak můžeme odhadovat na přibližně 15 cm. (Nálezci jsou J. Kopecký a J. Martinec, nálezy byl předán Museu Východních Čech v Hradci Králové, artefakt dále zpracoval PhDr. J. Kalferst).

Škola

V Bolehošti a přilehlých obcí se začalo učit již v roce 1816. Před tímto rokem se vyučovalo jen v zimě a to vždy v některém statku. Učitel byl občan domácí zběhlý ve čtení, psaní a počítání. Roku 1816 zřídila obec Evangelická škola z počátku 20. stoletíz pastoušky školu. Pastouška stála na témže místě, na kterém stojí nyní škola. Roku 1863 rozdělily se děti dle vyznání a občané evangeličtí po vydání císařského patentu z roku 1861 postavili si školu roku 1863 č. p. 72 pro své děti a bylo jich 80. I katolíci postavili školu novou v roce 1964 pro své děti a to na místě, kde stávala stará. Dne 6. června 1864 byl položen základní kámen a 17. listopadu tohoto roku byla vysvěcena. V roce 1864 navštěvovalo školu 77 katolických dětí. V roce 1884 byla školní budova zvednuta o 1 poschodí. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba školní budovy do dnešní podoby. Počátkem školního roku 1914/1915 navštěvovalo školu 177 žáků z toho 106 chlapců a 71 dívek. Školu navštěvovalo 129 katolických a 48 dětí evangelických. Vyučovalo se ve 4 třídách. Ve školním roce Základní škola pře přestavbou v roce 19141915/1916 navštěvovalo školu 188 žáků z toho 110 chlapců a 78 dívek. Kde ty děti jsou, kde ty časy jsou.

V posledních letech jako každé školské zařízení i my jsme se dostali do problému podstavu žáků. Škola je krásná a máme všichni zájem v obci zachovat základní vzdělávání. V současné době ve škole se vyučuje 1. až 5. ročník. Toto úsilí se odráží na finančních prostředcích obce, které musíme vynaložit na provozní výdaje školy, a největší problém vzniká z kolísání počtu žáků, kdy dotujeme mzdy učitelů z obecního rozpočtu, které jsou poníženy od školství t. z. od státu. Doufejme však, že se jedná o přechodný jev a počet žáků ve škole se udrží, stejně jako škola. Poslední roky jsme vždy vítali nově narozené dětí. Po roce 2010 navštěvuje základní školu cca 20-30 žáků v 1.-5. ročníku a cca 18-24 žáků v mateřské škole. V letech 2007-8 došlo k přístavbě sociálního zařízení, úpravě kuchyně a přilehlých prostorů, včetně vybavení novým gastronomickým zařízením ve výši 2,8 mil. Kč. V roce 2013 pak byla provedena další velká rekonstrukce. Došlo na změnu vytápění, kdy starý kotel na uhlí, nahradilo ekologické tepelné čerpadlo se zemním kolektorem a dále byla provedena výměna všech oken, zateplen obvodový plášť, stropy, odvodnění a doplněn nový reliéf J. Á. Komenského v průčelí budovy.

škola po rekonstrukci 2013

Data v historii událostí:

1394
první písemná zmínka o obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota
1644 odlití zvonu pro Bolehošť zvonařem Martinem Exnerem v Hradci Králové
1700 postaven lovecký zámeček Jeronýmem Colloredem nad Bolehošťskou Lhotou
1709 založení osady Lipiny s prvními domy čp. 1, 2, 3, 4, 6
1816 v obci byla zahájena výuka
1835 postavena byla kamenná věžička pro bolehošťský zvon
1863 otevřena evangelická škola v č. p. 72
1864 6.6. byl položen základní kámen pro katolickou školu a v listopadu byla již vysvěcena; učilo se již v daném roce
1866 zpevněna cesta z Bolehoště na Přepychy
1867 v Bolehošťské Lhotě byl postaven křesťanský kříž
1875 26.6. projel Bolehoští první osobní vlak
1878 17.3. založen Sbor dobrovolných hasičů
1880 celkový počet občanů v obcích (nyní společná Bolehošť) byl 1141
1884

v Bolehošti postaven křesťanský kříž

budova školy rozšířena o jedno poschodí (školu navštěvovalo 134 dětí)

1891 vznik divadelního spolku Čtenářská beseda
1894 1.4. byl otevřen poštovní úřad
1900 1.7. byl otevřen Obecní hostinec, jehož stavba byla zahájena v roce 1899 a měl přezdívku "Reprezenťák"
1902 2.12. založen Sokol Bolehošť
1903 31.7. zrušena evangelická škola a následně spojena s katolickou, čímž vznikla veřejná škola
1904 27.4. otevřen telegrafní úřad
1907 založen ženský hasičský sbor
1914 přístavba školy (budova byla prodloužena)
1920 založení Sokolu Lipiny
1921

4.4. se začalo v obci svítit elektrickým proudem (V Bolehošťské Lhotě se tak stalo až před II. sv. válkou a v Lipinách až po II. sv. válce)

hasičská zbrojnice se zvonicí, v místě současného bolehošťského křížku, byla zbourána a postavena byla nová Hasičská zbrojnice s věží pro zvon, v blízkosti současného obecního úřadu, na náklady p. Josefa Bašeho

1924

28.3. se staly obce Bolehošť a Bolehošťská Lhota samostatnými

zakoupen prapor Sboru dobrovolných hasičů

založena pobočka Československého červeného kříže

1928 2.9. došlo k odhalení památníku padlých v I. světové válce
1935 zprovozněna čerpací stanice Kralupské rafinérie u Obecního hostince
1939 zřízení mateřské školy
1945 10.5. obec byla oficiálně osvobozena sovětskými jednotkami
1949 založení kina
1950

aktuální počet obyvatel 783

zaveden místní rozhlas

1. etapa výstavby kanalizace v Bol. Lhotě

1956

výstavba rybníku v JZD

zahájena těžba travertinu

1958

vyasfaltována silnice směr ke Mlace a k nádraží

2. etapa výstavby kanalizace v Bol. Lhotě

1959

v letech 1958-59 byly vykoupeny asi 2 ha pole a 20 ha lesa Bory, pro vojenské účely a areál oplocen

výstavba silnice směr Přepychy

1960 30.3. sloučeny obce Bolehošť a Bolehošťská Lhota společně s JZD v obou obcích
1964

postavena nová budova Místního národního výboru, dnes Obecního úřadu s požární zbrojnicí v akci "Z"

1966

zbourána byla stávající hasičská zbrojnice a zvonice u úřadu

1967

první generální oprava budovy školy (výměna oken, podlah, oprava fasády)

1969

zahájení výstavby vodovodu (dokončení do 1975)

1971

požár rybníka v JZD

1977

postavena a otevřena nová budova pošty

1978

v letech 1974 - 1978 se k JZD Bolehošť připojili JZD Křivice, Ledce, Očelice a Státní statek v Klášteře n. D. JZD se rozrostlo z 260 ha na 1785 ha půdy (1544 ha orné)

1978 výměna střešní krytiny na budově školy (nyní hliníkové šablony místo pálených tašek)
1980 aktuální počet obyvatel 627
1985 rekonstrukce cest v Lipinách, v Koutech, na Habeši, pod zámečkem a pod rybníky
1988 zahájena výstavba řadových domů v Koutech
1989 dokončena výstavba nového kulturního sálu
1992 generální oprava budovy školy firmou Hynek z Opočna
1994

výměna vodovodu v Lipinách

oprava budovy obecního úřadu se změnou střechy

1996

26.8. otevřena nová prodejna NOVÁK

výstavba vodojemu

1997

dokončení výstavby telefonního vedení SPT Telecom

v listopadu odtržení poštovního okrsku Lipiny a zařazení pod České Meziříčí

1998

v červenci rozsáhlé záplavy v obci

30.11. založení akciové společnosti Agrospol Bolehošť (po transformaci JZD a následně ZD Bolehošť). V dané době měla a.s. 127 zaměstnanců, 1283 ha půdy.

2001 aktuální počet obyvatel 529
2002 12.5. projížděl obcí mezinárodníá cyklistický Závod míru
2003 23.8. uplynulo 125 let od založení SDH v Bolehošti a 75 let od odhalení Památníku světové války. Během oslav byl vysvěcen spolkový prapor, který SDH získal znovu po 79 letech.
2004

5.2. převzat v Parlamentu ČR obecní prapor a znak obce - autor Mgr. Jan Tejkal

v dubnu byla provedena rekonstrukce silnice v Koutech v nákladu 1,03 mil. Kč

v červenci byla dokončena výstavba nové Zvoničky

28.8. se konala oslava 610. výročí první písemné zmínky o obci Bolehošť a Bolehošťské Lhoty. Během oslav byl umístěn do Zvoničky, nový zvon, byl vysvěcen společně se zvoničkou a následně došlo na první zvonění. Zároveň byl do zvonice na hasičské zbrojnici ve Lhotě umístěn nový zvon. Oslav se mj. zúčastnil i hejtman Královehradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, mnoho rodáků a významných hostů v počtu asi 700 lidí. Při oslavách byl k vidění i velký ohňostroj. Od doby oslav probíhá každou neděli k polednímu zvonění.

2005

v listopadu byla dokončena plynofikace obce s náklady pro Bolehošť 16.420 000 Kč. Z této výše byla poskytnuta 50% dotace.

rekonstrukce el. vedení a rozhlasu na Habeši

zakoupení historického majetku Obecního hostince za 2,5 mil. Kč

2006

výstavba zpevněných komunikací v Lipinách s náklady 620 tis. Kč

výstavba prvního domu v nové zástavbě na Habeši

29.8. byla obnovena TJ Sokol Bolehošť

190. výročí počátku výuky v tzv. "pastoušce" - dnes základní škola

2007 I. etapa přístavby budovy školy s náklady 1,53 mil. Kč

2008

130. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů

II. etapa a dokončení plánované přístavby budovy školy s náklady 1,32 mil. Kč

2009

300. výročí založení osady Lipiny

2011

I. ročník Letních gulášových slavností

rekonstrukce (rozšíření) chodníku, rekonstrukce vodovodu a výstavba dešťové kanalizace v úseku od odbočky na Habeš k odbočce do ulice pod zámeček s náklady cca 570 tis. Kč

zhotovení nového osvětlení zvoničky a v prosinci se konalo první adventní rozsvícení zvoničky a vánočních stromů

2012

v říjnu bylo zprovozněno nové dětské hřiště v areálu školy v hodnotě 335 tis. Kč (1. etapa)

v říjnu byla zahájena výstavba stavebních parcel v ulici Solnická

2013

1.7. zahájena rekonstrukce školy - část dodávky (výstavba tepelného čerpadla) 13.8. zahájena rekonstrukce školy - část stavba (výměna oken, zateplení fasády a stropů, oprava nebo výměna dešťových žlabů, svodů, lemovacích prvků atd.) celkové náklady na obě části stavby byly 3,9 mil. Kč v listopadu byla stavba rekonstrukce školy předána a 17. prosince zkolaudována

v listopadu byla spuštěna Bioplynová stanice Agrospolu Bolehošť

2014

v lednu byla dokončena stavba parkoviště a oplocení dětského hřiště

v listopadu byla dokončena výstavba stavebních parcel pro rodinné domy v ulici Solnická s celkovou výší investice 6 mil. Kč

2015

v době 7.8. - 9.12. byla provedena změna stavby obecního úřadu a hasičské zbrojnice + přístavba a zateplení obvodového pláště obecního úřadu s celkovými náklady 6,3 mil. Kč

2016

rekonstrukce společenského sálu Obecního hostince v hodnotě cca 900 tis. Kč

 

v září byla provedena změna vlastníka společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s. (VP AGRO)

2017

výstavba zpevněných ploch a oplocení u OÚ v hodnotě 1,44 mil. Kč

 

výstavba ČOV u školy v hodnotě 918 tis. Kč

 

prodloužení vodovodu a rekonstrukce místní komunikace v Lipinách čp. 4 - 1 v hodnotě 556 tis. Kč

 

rekonstrukce prostorů pod jevištěm sálu a výměna oken v celkové hodnotě 280 tis. Kč

2018 výstavba chodníku - 1. část (úsek pošta - zelárna) v hodnotě 1 600 tis. Kč
  obnova pomníku a zeleně v okolí ke 100. výročí vzniku ČSR v hodnotě 420 tis. Kč
2019

výstavba chodníku - 2. část, 1. etapa - ulice Solnická (úsek čp. 4 - konec vesnice u novostaveb) v hodnotě 1 496 tis. Kč

 

rekonstrukce nebytových prostor v 1. np obecního hostince, výměna zbývajících oken objektu a další opravy v hodnotě 300 tis. Kč

  rekonstrukce vodovodu v ulici Habeš v hodnotě 540 tis. Kč
2020 výstavba chodníku - 2. část, 2. etapa - ulice Solnická (úsek čp. 4 - křižovatka u zovničky) v hodnotě 1 953 tis. Kč
  rekonstrukce vodovodu v Bolehošťské Lhotě od čp. 26 po čp. 22 v hodnotě 839 tis. Kč
 

oprava místní komunikace k nádraží v hodnotě 250 tis. Kč

 

výsadba 90 ks ovocných stromů a 150 ks lesních dřevin v intraviliánu a extravilánu obce v hodnotě 100 tis. Kč

2021

inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu 15P Kouty - parcely pro 15 rodinných domů (2020-2021)

 

rekonstrukce vodovodu v Bolehošťské Lhotě od čp. 26 po čp. 29 a u obchodu s potravinami v hodnotě 827 tis. Kč

 

oprava chodníku v Bolehošťské Lhotě od čp. 26 po čp 29 a u obchodu s potravinami v hodnotě 981 tis. Kč

 

víceúčelové hřiště před obecním úřadem v hodnotě 1 944 tis. Kč

 

dřevěnná venkovní učebna na školní zahradě v hodnotě 410 tis. Kč

2022

výstavba chodníku 3. část - Bolehošťská Lhota v hodně 5 000 tis. Kč

 

demolice stodoly za budovou ZŠ a MŠ Bolehošť

 

zakoupení objektu v Bolehošti čp. 86 v hodnotě 2 000 tis. Kč pro potřeby zázemí sportovního areálu před obecním úřadem

 

rekonstrukce vodovou v Bolehošti u školy v hodnotě 800 tis. Kč

 Další informace z historie:

Uprostřed cesty z Týniště do Opočna leží dlouhá ves, ukrytá pod táhlým kopcem Křivinou. Skládá se ze tří částí: Bolehoště, osady Lipin a Lhoty Bolehošťské, která se roku 1924 osamostatnila.
Vzhledem a výstavností se může Bolehošť směle rovnati nejlepším obcím na okrese. Již svou polohou dobývá si čestného místa mezi okolními vesnicemi. Na severovýchodě chrání ji les Sádka, na východě Křivina s Jírovstvím, na jihu Mlaka a částečně Bory, které na západní straně se táhnou až k Tře-bechovicům. Pouze na severu je menší háj Chropotín, podél něhož běží železnice k Opočnu.
Původ Bolehoště se datuje ze 14. století. Jako jinde, i zde byla založena nejprve tvrz, kolem níž se budovala jiná stavení. Stála asi na místě dnešního čp. 23, kde se dosud říká "Na Turyni", ač jiní kladou tam byv. pohřebiště. Jejím zakladatelem byl Slovan Bolehošč, podle něhož dostala ves svůj název. Jménem tím se označoval, podle lidové etymologie, zeman, jejž "bolí hosté", t. j. špatný hostitel.
Držitelé Bolehoště byli z rodu Žampachů, který se rozdělil na dvě větve: Koldů a Hložků, již měli ve svém znaku lovci trubku ve 'Stříbrném poli. R. 1404 sídlil v Bolehošti Jan Želenec z Bolehoště a Bůžek z Přepych, jinak z Bolehoště, jenž se stal praotcem větve Hložků. Za něho zpustla dosavadní tvrz Turyn, neboť se přestěhoval do nové, jež stála na nynějším pozemku p. Rolla; valy z ní zůstaly až do r. 1926.
Mikeš Hložek sloužil též svému strýci - známém lupiči - Koldovi Janu ze Žampachů. Proto se proti němu vypravil hradecký hejtman Jetřich z Miletínka, který se svým vojskem Bolehoště dobyl, ale ponechal ji dosavadnímu majiteli. Jan a Mikuláš Hložkovi prodali r. 1511 Bolehošť Tristramovi z Bar-chova a ten před r. 1516 Mikuláši Trčkovi z Lípy. Vilém Trčka, stav se pánem na Opočně, připojil k němu Bolehošť a Lhotu Bolehošťskou, zvanou dříve Lhotka pod Křivinou, jež dříve patřila k hradu litickému.
Za reformace se celá obec hlásila k protestantismu. R. 1598 měla 24 obyvatele, kteří obdělávali 16 lánů l prut (1500 korců) a platili 30 kop 42 groše 6 den. daní. Evangelické vyznání se drželo v obci velmi dlouho, přes hrozné pronásledování jezuitské v době proti-reformační. R. 1650 měla Bolehošť již 301 duši, z toho 5 katol., 167 nadějných na obrácení, 129 beznadějných. Později je však zmínka, že k církvi katolické přestoupili z Bolehoště 62 muži a 62 ženy, ze Lhoty Bolehošťské 11 mužů a 8 žen.
Ve válkách švédských, kdy Bolehošť zažila dvojí přepadení, utrpěla škod za 1852 zl. 60 kr. Za vlády Marie Terezie se vystěhovalo do Pruska z Bolehoště a ze Lhoty Bolehošť-ské 6 rodin.
Dnešní Bolehošť s osadou Lipinami a Lhota Bolehošťská mají skoro 1000 obyvatel ve 224 číslech. Nadmořská výška je 258 m. Katastrální výměr činí 1270 ha, lesy revíru Bolehošť, patřící Colloredo-Mansfeldovi, mají 1462 ha 74 a. V obou obcích je zavedeno elektrické osvětlení.
Nejvýznačnější budovou v obci je škola, zřízená již r. 1816. Nynější budova, postavená r. 1864, přestavěná r. 1884 a naposled v r. 1914, patří mezi nejlepší v okolí. R. 1926 byla v této budově založena lidová hospodářská škola, r. 1839 mateřská školka. Dále je obecní dům, kde je pošta, obecní úřad, kampelička, hostinec a trafika; ve Lhotě Bolehošťské byv. lov. zámeček s vlašskou střechou, kde se sešel rak. císař František I. s ruským carem Alexandrem - dnes myslivna nově opravená. Za ní se táhne k lesu krásná lipová alej. Konečně evangelická modlitebna, dříve evengelická škola. Proti ní ve vkusně upraveném parku stojí památník padlých ve světové válce.
V obci jsou též četné spolky: Orel, Sbor dobrovolných hasičů, elektr. družstvo, vodní družstvo, Sokol a j. S hlediska kulturního možno Bolehošť uvésti mezi prvními. Divadelní odbor Sokola má nově vybudované jeviště, kde hraje vesměs hodnotné hry. Obecní knihovna v Bolehošti má přes 1000 svazků, ve Lhotě Bolehošťské přes 300 a vede ji pan Lhotský, který též píše historii obou obcí s velkou láskou a pečlivostí. V každém 7. čísle je radiový přijímač.
Za obezřetné činnosti nynějšího starosty, p. Jos. Dubna, se velmi zlepšil vzhled obce. Po celé vsi byly zřízeny chodníky, vroubené řadou topolů; k nádraží vede nový chodník, po jehož straně jsou vysázeny ovocné stromy. Vzorná kanalisace odvádí vodu s cest a sadů do potoka za vsí. V obci byly též postaveny pohodlné lavičky. Upraven byl též největší rybník, Baba, měřící 11 ha.
Z průmyslových podniků zasluhují zmínky továrny na kyselé zelí p. Bašeho v Bolehošti a p. Hrocha ve Lhotě Bolehošťské, výroba nábytku p. Čiháka a j. V Bolehošti a ve Lhotě Bolehošťské je 5 hostinců a 11 obchodů.
V okolních lesích je 7 pískových a 5 kamenných lomů. Na severu obce se rozprostírají t. zv. "Spraše", vysušené dno byv. rybníka, kde se pěstuje světoznámé bolehošťské zelí, vyvážené do daleké ciziny. Dříve se zde ze spodních vrstev dobývala rašelina pro lázně Brandýs n. Orl. Památný je i les Chro-potín, o němž jsem se zmínil na počátku. Staleté duby udržovaly dříve množství roháčů. Nyní je značně prořidlý. Rostou v něm dvě květiny, chráněné památkovým úřadem: aron blamatý a lopuch hajní.
Jen jedno chybí této vsi k dokonalému vzhledu - dlážděná vozovka. Snad i ta bude v brzku zbudována a splní se tak dávný sen všech zdejších občanů.
Miroslav Stech

 

Rychlé kontakty:

Telefon: 494 627 134

Email: ou@bolehost.cz

Bank. účet: 1240133309 / 0800

20. 6. Květa

Zítra: Alois

Odstávky ČEZ

0138_0046_MVCR_Datovka_banner_na-weby-uradu_300x600.jpg

Hlášení banner

banner

Návštěvnost stránek

310934